shabd-logo

టాప్ ట్రెండింగ్ బుక్స్

How to Stop Worrying and Start Living in Telugu (ఆందోళన పడకండి ఆనందంగా జీవించండి)

The book 'How to stop worrying & start living' suggest many ways to conquer worry and lead a wonderful life. The book mentions fundamental facts to know about worry and magic formula for solving worry-some situations. Psychologists & Doctors' view:•

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 May 2023
ఇప్పుడే చదవండి
250
ప్రింట్ బుక్

A Setback Is a Setup For a Comeback

In his book, Willie Jolley presents his 'VDAD' formula: Vision, Decision, Action and Desire to overcome lifes constant challenges. Willie's twelve simple strategies enable you to turn your trials into triumphs, your problems into possibilities, your

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
299
ప్రింట్ బుక్

Think and Grow Rich (Telugu)

Based on Napoleon Hills famed book - Law of Success, this book represents the distilled wisdom of distinguished men of great wealth and achievement. Inspired by Andrew Carnegies magic formula for success, this book reveals the secrets of great men -

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
199
ప్రింట్ బుక్

Think Like a Monk (Telugu)

ఈ శక్తి వంతమైన పుస్తకంలో షెట్టి గారు ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని, తమ మూడు సంవత్సరాల సన్యాసి జీవనానుభవాన్ని జత చేసి, మనలో దాగి ఉన్న సామర్ధ్యం, అమోఘమైన శక్తిని వెలికి తీసి, అవరోధాలను, నెగిటివ్ ఆలోచనలను, చెడు అలవాట్లని అధిగమించడం ద్వారా, మనశ్శాంతిని, సార్దకతని ఎ

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
399
ప్రింట్ బుక్

The Phoenix Transformation

“ఫీనెక్స్, పరివర్తన” పుస్తకంలో మీరు దృఢమైన మనోనిబ్బరాన్ని ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో, మీరు కలలు కన్న గమ్యాలు ముందుగా ఎలా చేరుకోవాలో, గమ్యం చేరుకునేందుకు ఎలాంటి యుక్తులు ఆలోచించాలో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటారు. మీలో కలిగే ప్రతికూల భావోద్వేగాలను తొలగించుకునే రహ

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
299
ప్రింట్ బుక్

How to Win Friends and Influence People (Telugu)

A great book which is How to Win Friends and Influence People (Telugu), you can learn a lot from this. Read more

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
195
ప్రింట్ బుక్

Leadership (Telugu)

లీడర్లు విజన్, సెన్స్ ఆఫ్ మిషన్ కలిగి ఉంటారు. స్త్రీ పురుషులలో ఆ మిషనను బృహత్కార్యాన్ని సాధించడానికి సాయపడగల స్ఫూర్తిని నింపి ఉత్తేజపరుస్తారు. పనిచేసేవారిని విజయంకేసి నడిపిస్తూ, తమ టీమ్ గెలిచి తీరుతుందన్న దృఢవిశ్వాసం కలిగించగల మీ సమర్ధతే లీడర్ గా మీ

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
150
ప్రింట్ బుక్

THE ULTIMATE LIFE

THE ULTIMATE LIFE Read more

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
150
ప్రింట్ బుక్

Unposted Letter (Telugu)

పోస్ట్చేయని లేఖ - పుస్కత వివరణ: ఇది మహాత్రియాయొకక చిన్న వ్యా సాల స్ంకలన్ం. త్రరి లేఖ ,మన్ జీవితం, చేసే రని, మన్ రరిస్థతుి లు, వైఖరులకు స్ంబంధంచిన్ అనేక అంశాలపై లోతైన్, గాఢమైన్ త్రరిబంబాలను చూపిస్తతఉంటంది. పుస్కతంలో స్రళమైన్ పాఠాలు, స్తత్రాలు, ఆచరణాతమ

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
202
ప్రింట్ బుక్

How to Avoid Loss and Earn Consistently in the Stock Market: An Easy-To-Understand and Practical Guide for Every Investor (Telugu)

How to Avoid Loss and Earn Consistently in the Stock Market: An Easy-To-Understand and Practical Guide for Every Investor Telugu Read more

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
299
ప్రింట్ బుక్

Dare to beDifferent and Grow Rich: Swayamkrushito Paiki Yediginavari Rahasyalu (Telugu)

Dare to beDifferent and Grow Rich: Swayamkrushito Paiki Yediginavari Rahasyalu (Telugu) Read more

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
285
ప్రింట్ బుక్

Atomic Habits (Telugu) (Telugu)

అటామిక్‌ హాబిట్స్‌ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మిలియన్‌ కాపీలకు పైగా అమ్ముడయిన సంచలనాత్మక పుస్తకం 'అటామిక్‌ హాబిట్స్‌'. సులభంగా మంచి అలవాట్లని పెంచుకోవడానికి, చెడు అలవాట్లను విచ్ఛిన్నం చేసుకోవడానికి ఎన్నో ప్రాక్టికల్‌ మార్గాలని ఈ పుస్తకం అందిస్తుంది. అతిచిన్న

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
399
ప్రింట్ బుక్

The Power of Positive Thinking

In this day and age of technological advancements, life is fast paced, there are much pressure and stress in an individual’s life, both in the professional as well as private spheres. The Power Of Positive Thinking is a book that helps its readers ho

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
250
ప్రింట్ బుక్

How to Get from Where You are (Telugu)

This self-help guide shows its readers how they can turn their lives around for the better by adopting the 25 principles shown by the author. The book, How to Get from Where You are to Where You Want to Be, has been written by Jack Canfield, the auth

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
250
ప్రింట్ బుక్

The Definitive Book of Body Language

An authoritative guide on secrets revealed by a person's body language. Helps make positive and fruitful changes in the way one reacts to specific situations, based not only on what is heard, but also what is seen - by reading body language accuratel

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
399
ప్రింట్ బుక్

A Search in Secret India (Telugu)

He found many marvellous things...But now and then a man of real spirituality set his feet on the way that finally led him to what he had looked and hoped for.' New York Times Book review the late Paul Brunton was one of the twentieth century's great

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
350
ప్రింట్ బుక్

My Journey

My Journey: Transforming Dreams Into Actions documents the life of a young boy from Rameshwaram, who not only became a renowned scientist in India, but also held the highest post that the country could ever offer. Through the course of this book, Kal

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
225
ప్రింట్ బుక్

Believe in Yourself

In this book, Dr. Joseph Murphy, one of the pioneers pf the human potential movement, shows you how to make your dreams come true to achieve great success in your life. Each one of us has immense inborn potential. With the right mental attitude: You

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
95
ప్రింట్ బుక్

Techniques in Prayer Therapy (Telugu)

Murphy, author of The Power of Your Subconscious Mind, wrote this book to explain to readers how they could attain the source of their good and to get desired results through proper prayer. It is a manual on how to pray, how to maintain prayer as par

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
150
ప్రింట్ బుక్

Retire Young Retire Rich (Telugu)

“యవ్వనంలో పదవీ విరమణ చేసి ధనవంతులుగా కొనసాగడం” ఎలాగో యీ పుస్తకం చెబుతుంది. డబ్బు సంపాయించటానికి మనకున్న పరపతులను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో రచయిత విశదీకరిస్తారు. రచయిత స్వానుభవాలనుండి అనేక ఉదాహరణలను వ్యక్తీకరిస్తూ, రచయిత మన మనసు యొక్క పరపతి, ప్రణాళిక య

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
499
ప్రింట్ బుక్

ఒక పుస్తకం చదవండి