shabd-logo

అన్నీపుస్తకాలు
"కన్నయ్య కిట్టయ్య"

ఈ నవల ఒక చిన్న గ్రామంలో వసించే రెండు సోదరులు, కన్నయ్య మరియు కిట్టయ్య పై ఉన్న కథనానుసారం ప్రస్తుతం చూడాల్సింది. కన్నయ్య ప్రధాన పాత్రలో ఉంటాడు మరియు కుటుంబాన్ని పరిగణిస్తూ చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తాడు. కిట్టయ్య అనంతరం క్రైమ్ జగత్తులో నిరతారావాలిసిన వ్యక్త

0 రీడర్స్
1 భాగం
2 April 2023


Men Are From Mars, Women Are From Venus

In this bestseller, John Gray tries to understand the universal problems that men and women face in their relationships due to the fundamental dissimilarities between the two sexes. Dividing the book into 13 chapters, Gray discusses the many differen

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
399
ప్రింట్ బుక్

The Power of Your Subconscious Mind in Telugu (మీ సుప్తచేతనాత్మక మనసుకున్న శకి)

The unique feature of this book is its down-to-earth practicality here you are presented with simple, usable techniques and formulas, which you can easily apply in your workaday world. I have taught these simple processes to men and women all over th

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 May 2023
ఇప్పుడే చదవండి
250
ప్రింట్ బుక్

Questions Are the Answers

Simple field-tested skills and strategies teach you how to build your own successful network marketing business. Learn how to achieve a lifetime of top-of-the-line income. Imparts information that will change your life forever. Read more

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
175
ప్రింట్ బుక్

Hero: The Secret

This is the Telugu translation of HERO - Rhonda Byrne's 4th book in The Secret series. This book takes the readers on a journey to use their inner powers to overcome the obstacles in their lives. This book tries to give them the zest and enthusiasm t

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
699
ప్రింట్ బుక్

The Five Love Languages

The Five Love Languages: How To Express Heartfelt Commitment to your Mate by Gary Chapman is a book that talks about the different ways in which couples express and interpret love. The five love languages covered in this book are outlined as follows:

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
225
ప్రింట్ బుక్

The Official Biography Of Swami Rama (Telugu)

Reading books is a kind of enjoyment. Reading books is a good habit. We bring you a different kinds of books. You can carry this book where ever you want. It is easy to carry. It can be an ideal gift to yourself and to your loved ones. Care instructi

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
399
ప్రింట్ బుక్


Deep Work (Telugu)

‘లోతైన పని’ మనం చేసే పనిలో ఏకాగ్రతను సాధిం చడం కోసం , దృ ష్టి మరల్చ కుం డా లక్ష్యం వైపు ఏ విధం గా దూసుకుపోవాలనే విషయాల గురిం చి కూలం కుషం గా చర్చి స్తుం ది. ఏదైనా పని చేసేటప్పు డు పని చేసే సమయాన్ని మనం పూర్తిగా వినియోగిం చుకోవటానికి ఏం చేయాలి? నైపుణ్

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
325
ప్రింట్ బుక్

21 Lessons for the 21st Century (Telugu)

ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురిం చి వివరం గా, సూదూర గతం , సూదూర భవితల గురిం చిన లోతయిన అవగాహనలు, మానవ జాతి ఎదుర్కుం టున్న సమస్య ల విషయం లో మనకు సాయపడ గల పద్దతులు ఎమిటి? ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతోం ది? ఈనాటి మహత్తరమైన సమస్య లు, పరిష్కా ర అవకాశాలు ఏమిటి? వేటిని పట్

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
499
ప్రింట్ బుక్

The Power

The Secret, revealed the law of attraction. Now Rhonda Byrne reveals the greatest power in the universe, the power to have anything you want. In this book you will come to understand that all it takes is just one thing to change your relationships, m

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
699
ప్రింట్ బుక్

The Secret(Telugu)

This is the Telugu translation of THE SECRET. This book talks about an ancient secret, guarded and coveted by our ancestors and passed down through generations. Rhonda Byrne claims that if this ancient secret came across the hands of the right person

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
499
ప్రింట్ బుక్


The Magic of Thinking Big

This Self-Help classic by Dr. Schwartz, will help you to sell better, manage better, earn more money and most important of all, find greater happiness and peace of mind. The Magic of Thinking Big gives you workable methods and Dr. Schwartz presents a

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
350
ప్రింట్ బుక్

Compound Effect (Telugu)

విజయానికి దగ్గరి దారి ఏదీ లేదు. అలవిమాలిన శ్రమ, కఠోర దీక్షతోనే విజయం సాధ్యమవుతుంది. ‘సక్సెస్ మ్యాగజైన్’ ప్రచురణకర్త డారెన్ హార్డీ రచించిన ‘ది కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్’ పుస్తకానికి ఇది తెలుగు అనువాదం. జీవితంలో ఎంత మాత్రమూ ప్రాధాన్యం లేదని భావించే మీరు విషయాలే

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
299
ప్రింట్ బుక్

The One Minute Manager

For more than twenty years, this book has helped over millions of managers of various companies. This book is a concise, easily read story that reveals three very practical secrets: One Minute Goals, One Minute Praisings and One Minute Reprimands, th

0 రీడర్స్
0 మంది వ్యక్తులు కొనుగోలు చేసారు
0 భాగం
1 March 2023
ఇప్పుడే చదవండి
999
ప్రింట్ బుక్

ఒక పుస్తకం చదవండి